{}
Complementary Content
Tools

Česta pitanja

 • Šta je anuitet?
  • Anuitet predstavlja jednak novčani iznos kojim se otplaćuje kredit za vrijeme važenja iste kamatne stope. Svaki mjesečni anuitet sastoji se od kamate i glavnice, a omjer iznosa kamate i glavnice u anuitetu se mijenja tokom otplate kredita na način da je u početku otplate veći udio kamate u odnosu na glavnicu u anuitetu, dok se s vremenom otplaćuje veći udio glavnice u odnosu na kamatu u anuitetu. Dospijeće anuiteta definisano je pojedinačnim otplatnim planom za predmetni kredit.

 • Šta je fiksna, a šta je promjenjiva kamatna stopa?
  • Fiksna kamatnastopa  je kamatna stopa koja se ne mijenja tokom otplate kredita.

   Promjenjiva kamatna stopa se mijenja tokom ugovorenog razdoblja. Sastoji se od promjenjivog elementa kamatne stope, te fiksnog elementa kamatne stope.

   Promjenjivi element kamatne stope utvrđuje se na bazi  referentne stope: 6. mjesečnog  EURIBOR-a. Banka primjenjuje dva referentna perioda: 01.01.-30.06. i 01.07.-31.12., a  utvrđivanje vrijednosti referentne stope u sastavu promjenjivog elementa kamatne stope vrši se dva puta godišnje, na zadnji radni dan tekućeg referentnog perioda.

 • Šta je EKS a šta nominalna kamatna stopa (NKS)?
  • Redovna (nominalna) kamata (NKS) je kamata koju Banka obračunava u periodu otplate/počeka otplate kredita. Obračunava se na nedospjelu glavnicu kredita, a plaća se u obračunskim razdobljima u skladu sa otplatnim planom. Nominalna kamatna stopa definisana je ugovorom o kreditu.

   Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja prikazuje ukupnu cijenu kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utiče, osim redovne kamatne stope i visina naknada i svih ostalih troskova koje klijent plaća prilikom odobrenja kredita, rok otplate kredita, visina eventualno potrebnog depozita itd.

 • Šta je valutna klauzula?
  • Valutna klauzula u poslovanju sa bankom se najčešće vezuje za kredite. To je instrument obezbeđenja za banku kojim se ona štiti od gubitka vrednosti domaće valute, a praktično znači da se kredit koji banka daje veže za vrednost jedne strane valute.

 • Šta je EURIBOR?
  • EURIBOR (eng. Euro Interbank Offered Rate) je međubankarska referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu. Banka ne može utjecati na visinu EURIBOR-a i ne može predvidjeti njegova buduća kretanja.

 

Na vrh