{}
Complementary Content
Tools
 

Poziv za dostavu dokumentacije za ažuriranje nerezidentnih računa pravnih lica

 

Poziv za dostavu dokumentacije za ažuriranje nerezidentnih računa pravnih lica


U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i zatvaranja računa nerezidenata u banci Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH br. 56/2010) , molimo Vas da u svrhu zanavljanja dokumentacije nerezidentnog računa, posjetite poslovnicu Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Banka) i dostavite traženu dokumentaciju najkasnije do 31.03.2022. 


U skladu sa navedenim, molimo Vas da dostavite sljedeći dokument:

• Izvod iz upisa u sudski ili ekvivalentni registar u domicilnoj zemlji, ne stariji od tri mjeseca ili potvrdu statusa izdatu od strane nadležnog Ministarstva kojim se dokazuje da nije bilo statusnih promjena.

Dokument se dostavlja u originalu ili fotokopiji koja je ovjerena kod nadležnog organa u BiH (notara ili opštinskog organa). Dokumentacija mora biti prevedena na jedan od službenih jezika BiH i ovjerena od sudskog tumača (osim dokumentacije iz Republike Hrvatske, Republike Srbije i Crne Gore). U slučaju da je dokumentacija već dostavljena, možete zanemariti ovaj dopis.
U slučaju da traženo ne bude dostavljeno, Banka je obavezna preduzeti zakonom propisane mjere kojima će se blokirati predmetni račun i onemogućiti korištenje sredstava na računu sve do dostave tražene dokumentacije.


Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

 


Documentation delivery request for account update

In accordance with the Rulebook on the Requirements and Manner of Opening, Maintaining and Closing Non-Residents’ Accounts in Banks in the Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH Official Gazette 56/2010) you are required to renew your documents for your non-resident account. You are kindly asked to visit your Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina branch and submit the requested documentation no later than 31.03.2022.    

The following document should be submitted:

• Excerpt from the commercial or equivalent registry in the home country, not older than three months or confirmation of status issued by competent ministry, which proves that there were no changes in the status.

The document is to be submitted in original or photocopy, certified by the competent authority in BiH (notary or municipal authority). Any documents in foreign languages must be translated into one of the official languages of BiH and certified by a court interpreter (except documentation from Croatia, Serbia and Montenegro). In case you have already submitted the documentation, please disregard this letter. 
In case the requested document is not submitted by the specified date, we will be obliged to take the steps prescribed by law, and prevent access to the account until we have  received the required documentation.


Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Na vrh