{}
Complementary Content
Tools

Administracija fondova

 

Raiffeisen BANK je prva banka depozitar na tržištu kapitala u Bosni i Hercegovini u oblasti pružanja usluga za investicione fondove te posjeduje vrhunsko znanje i dugogodišnje iskustvo u obavljanju poslova čuvanja imovine fonda, vođenja posebnih računa za imovinu fonda, te drugih poslova u skladu sa odredbama zakona i propisima Komisije za vrijednosne papire FBiH.

 • Ko su korisnici usluga administracije fondova?
  • Korisnici naših usluga su društva za upravljanje investicijskim fondovima koja imaju dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima, kao i sami investicijski fondovi.

Poslovi administracije fonda obuhvataju:

 • Čuvanje imovine fonda i vođenje posebnih računa fonda

   

 • Otkup i isplata udjela, te vršenje isplata vlasnicima udjela otvorenog investicijskog fonda iz dobiti fonda

 • Utvrđivanje izračuna neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu u skladu sa važećim propisima

 • Izvršavanje naloga društva za upravljanje u vezi sa transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom fonda u skladu s propisima

 • Naplaćivanje svih prihoda i drugih prava u korist fonda koja proizilaze iz imovine fonda

 • Osiguravanje da se prihodi fonda koriste u skladu propisima, te da su troškovi koje plaća fond u skladu s uvjetima iz važećih propisa

 • Obavljanje ostalih poslova predviđenih ugovorom zaključenim sa društvom za upravljanje fondom i u skladu sa zakonom i propisima

Kontaktirajte nas

Na vrh